ધક્કો મારશે

ચણીયાબોર Vs અમરત્વ

‘ઇન્કહાર્ટ’ નામનું એક મુવી 2008માં બન્યું હતું એમાં એક વાચક પાસે એવી શક્તિ હતી કે એ કોઇ સ્ટોરી મોટેથી વાંચે એટલે એ સ્ટોરીનાં પાત્રો જીવંત થઇને આપણા ભૌતિક વિશ્વમાં આવી જાય. એનાં જેવું જ એક બીજું ‘રુબી સ્પાર્ક્સ’ નામનું મુવી…

Continue reading