સપ્તરંગી

કસમાં છે લઇ લે

 અરે આ તો અંદર નથી સમાતો

 બાકી
હું નથી માનતો કે ‘વિયુક્ત’ સિવાય મળે તને ક્યાંય કેફ વેંચાતો