સાદું-સીધું

શું કરું? શું કરું??

એટલું માંગ કે ક્યાંયથી મળી ન શકે અને એટલું આપ કે કોઇ ખિસ્સે ભરી ન
શકે 
બસ આટલું કર