બસ એમ જ

સ્વીકૃતિ

બંધિયારી હાવી રહી; જંગલીયતની પરીક્ષામાં નાપાસ થયો છું.